С грижа за околната среда

С грижа за околната среда

Опазването на околната среда е много важно за нас. Определихме основните четири направления, в които се стараем да правим постояни подобрения:

 • Намаляване на въглеродните емисии и увеличаване на енергийната ефективност
 • Отговорно използване на ресурсите
 • Система за управление на процесите, оказващи влияние върху околната среда.

Тук вижте примери какво сме постигнали до момента

Намаляване на екологичния отпечатък

До 2020 г. имаме за цел да намалим въглеродните си емисии с 30%, в сравнение с 2005 година. До днес (2014 г.) вече сме постигнали половината от поставената цел. Прилагаме програмата си за намаляване на въглеродните емисии във всички производствени и логистични бази. Продължаваме да работим за постигане на целта си за намаляване на въглеродните емисии, разделени по продуктови групи, и резултатите са факт в края на 2014 година.

Система за управление на процесите, оказващи влияние на околната среда

До края на 2015 г.  ще въведем ситема за Енергийно Управление. Поетапно започнахме да внедряваме екологични системи за управление на агродобива за реколтите от картофи и фъстъци, като този процес ще бъде финализиран до края на 2020 г. До края на 2015 всички фабрики на Интерснак ще бъдат сертифицирани по ISO 50001.

Вече имаме стартиран пилотен проект с част от контрагентите ни в Германия и с производителите на ядки от Аржентина, който цели намаляване на количествата използвана вода, енергия и химикали, при отглеждането на суровини за нашата продукция. С този проект, който се подкрепя от университетски научени изследвания, ние се надяваме да получим данни, които ще ни помогнат да подобрим ефективността в отглеждането на картофи и ядки.

Управление на ресурсите

Интерснак Груп подкрепя подхода на ЕС за кръгова икономика и се ангажира непрекъснато да работи за предотвратяване, намаляване и рециклиране на нашите опаковъчни материали:

 • Имаме за цел да намалим с 10% нашия опаковъчен материал до 2022 г. (на база 2014 г.), като непрекъснато проучваме по-нататъшното оптимизиране и по-ефективно използване на нашите материали в съществуващото ни портфолио от опаковки.
 • Стремим се да рециклираме 100% от нашите пластмасови потребителски опаковки до 2025 г.

За да постигнем нашата амбиция, където зависи от нас, ние ще допринесем където е възможно:

 • за разработването и достъпността на рециклируемо фолио в опаковъчната индустрия;
 • за по-нататъшно развитие и подобряване на инфраструктурата за събиране, сортиране и рециклиране на отпадъци в Европа;
 • за устойчиво прилагане на законодателството и правителствените инициативи в Европа;
 • за правилното изхвърляне на опаковките от потребителите.

По тази причина ние активно участваме в инициативи/съюзи на заинтересованите страни, публично-частни партньорства и междуотраслови инициативи, за да подкрепим разработването на иновативни решения.

Междувременно ще продължим да осигуряваме и гарантираме качеството на нашите продукти и функционалност на нашия опаковъчен материал за предотвратяване на ненужните хранителни отпадъци.

Нашите планове за бъдещето

 • До 2015 г. целим да намалим хранителните отпадъци от производството с 20% спрямо 2010 г. и на нехранителните с 10%
 • До 2015 г. ще сме намалили разхода на вода за производство с 20% спрямо 2010 г.
 • Сертифицираме фабриките си по стандарта за енергийна ефективност ISO 50001
 • Развиваме план за взаймодействие с нашите доставчици за въвеждане на най-добри практики за опазване на околната среда.